ZGODOVINA – KRONIKA PGD VELIKA LOKA

PGD Velika Loka pri Višnji Gori je bilo ustanovljeno 7.6.1925 na ustanovnem občnem zboru v prisotnosti 38 ustanoviteljev. Za prvega načelnika so izvolili Kastelic Antona, za poveljnika Oven Antona, za tajnika Kocmur Ivana in za blagajnika Zajc Franca. Izvoljeni so bili tudi odborniki, trobentači ter računski pregledovalci. Seveda je novoustanovljeno društvo takoj resno pristopilo k delu, saj so že 20.9.1925 na vrtu gostilničarja Ivana Kocmurja priredili prvo veselico v korist društva. V letu 1926 so pobirali prostovoljne prispevke po bližnjih vaseh, za pomoč prosili naše rojake v Ameriki, pridobili sredstva od Občine Žalna in od Hranilnice in posojilnice Višnja Gora ter tako kupili ročno gasilsko brizgalno češke firme R.M. Smekal iz Prage za 37.000 din z vsemi pritiklinami, ki še danes obnovljena krasi društvo.

Na seji 25.3. 1928 so se soglasno odločili, da gredo v izgradnjo gasilskega doma v izmeri 7 x 9 m. Ker je ob gradnji doma, kljub nabiralni akciji in veselicah primanjkovalo denarja, se je moralo društvo zadolžiti za 3.000 din pri mlinarju Josipu Boštjančiču, s tem da so zastavili vso gasilsko imovino. Leta 1929 so postavili lesen stolp za sušenje cevi v izmeri 2 x 2 m in višino 12 m. 3. maja 1931 je bil za društvo velik dan, saj je takrat potekala veselica združena z otvoritvijo in blagoslovitvijo gasilskega doma, ki je bil do takrat zgrajen.

Po upravni plati je društvo od ustanovitve naprej spadalo pod upravo župe Grosuplje, od leta 1928 pa v novo ustanovljeno župo Višnja Gora ter s koncem leta 1933 preimenovano v Prostovoljno gasilsko četo Velika Loka pri Višnji Gori, župa Litijska. V letu 1937 pa so bili z dekretom navkljub svojim protestom priključeni gasilski župi Ljubljana okolica, okrožje Šmarje.

Veliko delavnosti in zanosa je bilo pri prvih članih našega društva, saj o tem pričajo številni zapisniki o sejah, zelo veliko izvedenih vaj ter ostro grajano vsako nedelo, kar dokazuje, da društvo ni bilo ustanovljeno le zaradi društva in gasilskih veselic, ampak je društvo že takrat pokazalo na osnovne človekoljubne namene, ki so in morajo biti aktualni prav tako še danes.

Med leti 1931 do 1938 je društvo nabavljalo opremo kot so: cevi, ročniki, sekirice, delovne obleke ipd. ter skrbelo za vzdrževanje doma in stolpa ter podstrešne sobe. Največji vir dohodka je že takrat predstavljalo vsakoletno prir ejanje veselic, čeprav je bil čisti dohodek od veselic odvisen od vremena in obiskovalcev. Za primer: čisti dohodek na veselici leta 1930 je znašal 3.450 din, leta 1936 pa le 5 dinarjev.

30. 8. 1939 je društvo kupilo prvo motorno brizgalno ILO od Franca Ogrinca, livarja kovin iz Ljubljane za 18.000 din. Naslednje leto ob proslavi 15-letnice društva, pa jo je na veselici blagoslovil župnik iz Višnje Gore ob spremljavi godbe Prosvetnega društva Višnja Gora. Tudi za to brizgalno so člani pobirali prostovoljne prispevke po
bližnjih vaseh in nabirali dobitke za srečelov celo po Ljubljani.

Ne smemo pozabiti še nečesa. Evidenca blagajne in članstva, predvsem pa zapisniki številnih sej so bili izredno natančni in točni, saj se je zapisalo vse razgovore in sklepe in vsak zapisnik na naslednji seji prečitalo. Člani so se zavedali pomena društva ter informiranja, za kar jim gre vse priznanje.

Vojna vihra 2. svetovne vojne je prizadela tudi naše društvo. Po nalogu izrednega komisarja za Ljubljansko pokrajino se je dne 29. oktobra 1941 razpustil upravni odbor in se je vse izročilo poveljniku društva z vsem inventarjem po inventarni knjigi. Leta 1942 in 1943 so domovali v domu italijanski vojaki, 1945 in 1946 pa Stavbna družba za izgradnjo železniškega mostu – kamniti most je bil s strani partizanov porušen proti koncu vojne. Čeprav so plačevali simbolično najemnino so vsi le izkoriščali dom in opremo v njem, za vzdrževanje pa ni skrbel nihče.

Po vojni je bil 31.12.1945 prvi sestanek odbora Gasilske čete, kjer so se dogovorili za obnovo in popravilo opreme in doma , poškodovanega med vojno. Motorno brizgalno so popravili ter jo večkrat posodili družbi za izgradnjo mostu, da so črpali vodo iz gradbenih jam ter nato leta 1948 temeljito obnovili. Društvo se je v teh letih po vojni preosnovalo in dobilo poleg obveznosti tudi nove naloge, ki so bile v interesu naše
širše skupnosti. V tem obdobju je bil v letu 1954 temeljito obnovljen stolp, obnovljena vsa gasilska oprema ter nabavljeno razno gasilsko orodje.

Leta 1957 je društvo kupilo voz za gasilske namene z nosilnostjo do 1500 kg za 197.000 din v Trzinu pri kovaču Kenda Ivanu. Leta 1960 pa je društvo kupilo prapor in ga na veselici 5. junija tudi razvilo.

Ker je dom postajal pretesen za vse aktivnosti društva, so se člani odločili, da gredo v akcijo za dozidavo doma. Pričeli so zbirati denarna sredstva po vaseh in se poizkušali dogovoriti s posestnikom Babnikom za zemljo, na kateri bo stala dogradnja – dvorana. Po večkratnih neuspešnih dogovorih je leta 1964 Občina Grosuplje dala dopis – potrdilo, da se lahko prične z adaptacijo in razširitvijo doma in da je zemljišče splošno ljudsko premoženje, dano v uporabo Gasilskemu društvu Velika loka. V letu 1965 se je intenzivno gradilo prizidek z dvorano ob domu , saj je bilo za to izvršenih kar 2.300 delovnih ur in 180 ur z vprego ter porabljeno kar 28 m3 lesa. Končno dograjen in
pripravljen s svojo uporabnostjo oddolžiti se vsem stiskam in težavam, vsem žuljem rok ob prostovoljnem delu in vsem finančnim problemom navkljub, je bil odprt leta 1968.

Leta 1971 smo kupili nevozen džip, in ker popravilo ni bilo izvršeno, smo ga leta 1972 prodali.

Leta 1973 smo uspeli nabaviti novo motorno brizgalno znamke Rosenbaue , plačano tudi z denarjem, nabranim v nabiralni akciji v Občini Grosuplje v skupnem znesku 3.330.000 din, ki smo jo slovesno prevzeli na veselici 2.6.1974.

Leta 1975 smo praznovali 50-letnico uspešnega dela. Takrat je bil nabavljen nov gasilski avto, kombi IMV 1600 za 9.100.000 din in na veselici naslednjega leta tudi slovesno prevzet.

Leta 1978 je bila nabavljena električna sirena in montirana na streho doma.

Ponovna prenova ter usposobitev podstrešnih prostorov in nabava pisarniške opreme je bila izvršena v letu 1979.
V naslednjih letih je društvo skupaj z veselico prirejalo gasilske avtorallyje s pregledom gasilskih vozil in spretnostjo šoferjev. Potekale so tudi akcije preventivnih pregledov kurilnih naprav po vasi pri posameznih gospodinjstvih, ki so, vsaj upamo, doprinesle
k izobrazbi krajanov o nevarnostih pred požari. Veliko je bilo storjenega tudi na izobraževanju aktivnega gasilskega kadra. Udeleževali smo se tečajev za gasilske podčasnike in časnike ter v društvu organizirali tečaj za izprašane gasilce. Tako pridobljeno znanje se je prenašalo tudi na mlajše. Sodelovali smo na občinskih in sektorskih vajah in tekmovanjih ter dosegli kar lepe rezultate. Pereč problem v društvu pa je ta, da komaj polovica članov dela intenzivno, ostali pa večinoma stojijo ob strani.

Sledilo je obdobje od leta 1987 do 1991 ko društvo ni priredilo niti ene veselice in tudi ostala dejavnost v društvu je skoraj vsa zastala.

Nato smo v letu 1991 zamenjali celotno kritino na domu in popravili ostrešje ter sanirali stene v dvorani.

Leta 1992 je bila na domu napravljena nova fasada in slika Florjana, zavetnika gasilcev.

Ker je kombi postajal vse bolj neuporaben, smo zopet zastavili široko nabiralno akcijo po vseh vaseh in ustanovah in leta 1993 kupili in predali namenu kombi znamke MERCEDES MB 100D, ki je bil sicer star dve leti, vendar odlično ohranjen. Zanj smo plačali 1.883.000 tolarjev.

V letu 1994 je sledila izdelava zunanjega odra za veselične namene ter asfaltiranje dvorišča. Uspeli smo prodati stari kombi IMV in od tega leta dalje poteka akcija zbiranja prispevkov ob delitvi koledarjev za novo leto.

V naslednjem letu smo izdelali tlak v orodjarni in kupili kotel za pečenje.

Sledilo je leto 1997 , ko smo ponovno strnili vrste , se podali po vaseh in uspeli zbrati denar za nakup motorne brizgalne Rosenbauer v vrednosti 2.199.000 tolarjev, ki smo jo še isto leto na veselici blagoslovili in predali v uporabo. V vasi je bilo izdelanih 30 arnitur vrtnih miz s klopmi.

Leta 1998 smo nabavili nov društveni prapor in ga 30.05. na veselici prevzeli.

V letu 2000 smo izdelali betonski oporni zid ob železniški progi in kompletno asfaltirali dvorišče v vrednosti 950.000 tolarjev.

Leta 2003 smo zamenjali okna in vrata v dvorani in obnovili razsvetljavo v dvorani.

Leta 2004 je sledila izgradnja sanitarij z večnamensko sobo ter ureditev – sanacija kompletne vodovodne instalacije.

V letu 2005 smo obnovili in restavrirali staro prevozno ročno brizgalno, zamenjali vsa okna na domu ter prepleskali celotno fasado in notranje prostore.

Gasilski dom ne služi samo gasilcem, temveč zadovoljuje vsem javnim potrebam krajanov. Tako pod okriljem Prostovoljnega gasilskega društva uspešno deluje Gledališka skupina. Začetek dejavnosti Gledališke skupine sega v leto 1968 z uprizoritvijo nekaj krajših
dramskih del. V letih med 1980 in 1986 je skupina intenzivno delovala v KUD Žalna enota Loka in imela odmevne predstave – komedije po občini in izven nje. Od leta 1995 pa skupina deluje v sklopu PGD Velika Loka. Najprej je skupina prirejala proslave za Dan žena, kasneje pa v duhu časa za Materinski dan in prazniku primerno obdarovala matere in žene. V zadnjih treh letih smo izvedli dve komediji in z njima razveseljevali številne gledalce po občini in izven nje, ki jim je pristno podeželsko druženje in razvedrilo še vedno pri srcu.

Dobro sodelovanje imamo z vsemi društvi v okviru Gasilske zveze Grosuplje. Prav tako pa dobro sodelujemo z okoliškimi društvi ob tradicionalni Florjanovi maši v zahvalo za preteklo in prošnjo za varstvo v prihodnjem letu. Veliko se ukvarjamo tudi z mladino, saj smo sestavili kar štiri tekmovalne ekipe pionirjev in mladincev , ekipo ženske
tekmovalne desetine ter dve moški članski ekipi članov A in B. Tako imamo v društvu okrog trideset operativno usposobljenih gasilcev in gasilk, ki so pripravljeni za reševanje v vsakršnih nesrečah na območjih, ki jih pokriva društvo.

Iz kronike društva smo videli, da so se morali člani tako v začetku kakor tudi danes obračati za pomoč h krajanom. Zato se jim na tem mestu v imenu društva javno zahvaljujem za vso pomoč, ki smo jo bili v vseh teh letih deležni.

Na pomoč!

Kroniko PGD Velika Loka je ob 80. letnici društva PGD Velika Loka sestavil Stane Zabukovec.

Comments are closed.